Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN

Bằng cách sử dụng Chợ Việt, Bạn đã cam kết và bảo đảm rằng Bạn có quyền hợp pháp để đồng ý với Điều khoản sử dụng. Chợ Việt không dành cho Người không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Bạn xác nhận rằng mọi thông tin mà Bạn cung cấp phải đúng và chính xác. Việc Bạn sử dụng Chợ Việt là sử dụng cá nhân. Bạn có trách nhiệm không cho phép Người khác sử dụng tư cách Cá nhân của Bạn và Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản Người dùng của Bạn cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

G